Algemene voorwaarden

1. Voor al onze offertes en prestaties, evenals voor montages, herstellingen, onderhoud en advies of andere contractuele prestaties gelden uitsluitend navolgende voorwaarden, dewelke prevaleren op eventuele voorwaarden van de klant. Afwijkende overeenkomsten zijn enkel geldig wanneer ze schriftelijk door ons bevestigd werden.

2. De offertes hebben een louter informatief karakter en worden aangegaan zonder enige verbintenis. Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren en zijn slechts bindend voor PARADIN BVBA door middel van een schriftelijke orderbevestiging. Op de bij de offerte horende documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsaanduidingen, kunnen, in bepaalde omstandigheden, afwijkingen voorkomen, waarvoor PARADIN BVBA nooit aansprakelijk kan zijn.

3. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn.

4. Eventueel opgegeven leveringsdata zijn slechts indicatief en kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling of ontbinding van de overeenkomst lastens PARADIN BVBA bij overschrijding ervan. PARADIN BVBA zal zich zoveel als mogelijk inspannen om de toegezegde leveringstermijn na te komen.

5. Indien PARADIN BVBA tengevolge overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid is om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, hetzij op te schorten, zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn.

6. De kosten van levering zijn inbegrepen in de prijs vermeld op de offerte. De klant dient er zorg voor te dragen dat de leverplaats vlot bereikbaar en vrij is. Verloren uren en nutteloze verplaatsingen zullen worden aangerekend aan de klant.

7. De klant dient de geleverde en geplaatste goederen onmiddellijk na levering respectievelijk plaatsing na te kijken. Zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit dewelke van bij de levering/plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven worden gemeld op straffe van verval. Verborgen gebreken dienen aan PARADIN BVBA te worden gemeld per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan, op straffe van verval en in zoverre de goederen inmiddels niet werden verwerkt. De waarborg voor verborgen gebreken vervalt ingeval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen door de klant, demontage of reparatie door een niet gekwalificeerd persoon,... De waarborg voor verborgen gebreken bestaat enkel uit de herstelling of vervanging van de gebrekkige onderdelen, met uitsluiting van alle andere tussenkomsten of vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

8. Een klacht van eender welke aard kan door de klant nooit worden ingeroepen als reden tot schorsing of uitstel van betaling.

9. Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag. Bij niet betaling van de verschuldigde bedragen op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd zijn van 10%. Eventuele toegestane kortingen vervallen ingeval van niet tijdige betaling. Bovendien en ongeacht de verschuldigde verwijlsintresten zal ingeval van laattijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Ontvangen betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de eerst vervallen factuur.

10. Niet-tijdige betaling geeft PARADIN BVBA het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning onzentwege. Elke niet- betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van de klant Bovendien heeft PARADIN BVBA het recht om eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding .

11. De geleverde goederen blijven eigendom van PARADIN BVBA tot het ogenblik dat alle openstaande vorderingen vereffend zijn. Het risico gaat evenwel over bij het sluiten van de overeenkomst. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van de goederen.

12. PARADIN BVBA behoudt het eigendomsrecht van alle modellen, fabrieks - en handelsmerken, octrooien, tekeningen en schetsen en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verkochte goederen.

13. Indien de klant na ondertekening van de overeenkomst het contract eenzijdig wenst te verbreken, is PARADIN BVBA gerechtigd om hetzij het contract verder uit te voeren, hetzij vergoeding te vorderen voor alle gemaakte kosten, met inbegrip van deze van het opstellen van een bestek, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30% van het op het contract vermelde totaalbedrag.

14. PARADIN BVBA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook om bij het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

15. Het feit dat één of andere clausule in huidige algemene voorwaarden niet wordt toegepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van onderhavige algemene voorwaarden.

16. De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van alle voorwaarden tot gevolg hebben. De andere bepalingen blijven volledig van toepassing.

17. Het Belgisch recht is van toepassing in alle onze contractuele relaties. Ingeval van 
betwistingen van welke aard ook, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd om kennis te nemen van het geschil. PARADIN BVBA behoudt zich evenwel het recht voor om over te gaan tot dagvaarding voor de gerechtelijke instanties van het arrondissement waarin de klant.

Back to Top